JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát

Nitra

Prehľad

Bezplatná telefonická a e-mailová komunikácia
Možnosť konzultácií a poradenstva v sídle klienta na Slovensku aj v zahraničí
Možnosť plynulej komunikácie v talianskom a anglickom jazyku

Popis advokátskej kancelárie

Sme advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami, poskytujúcou komplexný právny servis a právne poradenstvo pre fyzické, ako aj právnické osoby. Našu klientelu tvoria najmä podnikatelia a subjekty poskytujúce verejnoprospešnú činnosť, ktoré zastupujeme najmä v oblasti obchodného a správneho práva, ale špecializujeme sa aj na právne poradenstvo a zastupovanie súkromných osôb v oblasti majetkového práva, ochrany osobnosti, pracovného a rodinného práva. 

Ako správcovia konkurznej podstaty riešime zároveň úpadok obchodných spoločností (likvidácie, konkurz, reštrukturalizácie) a osobné bankroty súkromných osôb. Naša činnosť zahŕňa rovnako zmluvnú agendu, služby spojené so zápisom a správou rôznych registrov, t.j. veľký rozsah nesporovej agendy, ale aj zastupovanie klientov v súdnych a mnohých iných konaniach.

Odmeňovanie

Hodinová sadzba našej advokátskej kancelárie sa odvíja v závislosti od konkrétneho prípadu a vykonávaného úkonu, pričom štandardne predstavuje sumu 100,- € bez DPH.

Akýkoľvek typ zmluvnej odmeny sa však snažíme s klientom vzájomne dohodnúť tak, aby bol obojstranne akceptovateľný pre obidvee strany, a zároveň primeraný typu a náročnosti úkonu právnej služby. 

Okrem hodinovej sadzby je možné dohodnúť odmenu podľa počtu úkonov, paušálnu odmenu pre prípad dlhodobého zastupovania, prípadne podielovú odmenu závisiacu od výsledku sporu.

Hovoríme

Anglický Talianský

Kontaktné informácie

Tel:
Zobraziť telefónne číslo
Email:
Zobraziť email

Hodinová sadzba

121 €

Štandardná sadzba
100 € bez DPH

Graf zamerania

Právne služby
Nitra

Produkt zahŕňa konzultácie, poradenstvo, prípravu, vypracovanie podkladov a zastupovanie klienta pri zápise do príslušného registra, poskytovanie služieb oprávnenej osoby počas trvania zmluvného vzťahu.

Cena za službu
od 303 € 250 € bez DPH
Viac info
Nitra

Zastupovanie klienta v sporovom, mimosporovom, trestnom a správnom konaní, vykonávanie všetkých úkonov zastupovania na konaniach, rokovaniach, príprava podkladov, konzultácie.

Cena za službu
od 121 € 100 € bez DPH
Viac info
Nitra

Právne poradenstvo, príprava listín o akýchkoľvek úkonoch v spoločnostiach, organizácia valných zhromaždení, rozhodnutí spoločníkov, všetky zmeny v spoločnosti, predaj, založenie podielov, zmeny v orgánoch, zmeny základného imania, predaj podniku, zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti.

Služba zahŕňa osobnú konzultáciu, prípadne aj v sídle klienta, prípravu, vypracovanie dokumentov, rozhodnutí o prijímaných zmenách rôznorodého charakteru (personálnych, majetkových, týkajúcich sa podnikateľských aktivít) organizáciu zasadnutí, právne zastupovanie pred súdom, správnymi orgánmi, orgánmi kontroly podľa požiadaviek klienta. Služba je vhodná pre podnikateľov všetkých oblastí.

Cena za službu
od 363 € 300 € bez DPH
Viac info

JUDr. Mgr. Andrea Pállová, advokát

Vyhotovenie listiny o právnom úkone

Nitra

Služba zahŕňa osobnú konzultáciu, prípravu a vypracovanie zmluvy/listiny o právnom úkone podľa individuálnych požiadaviek klienta.  Je vhodná pri uzavieraní bežných zmlúv, ale najmä v prípadoch komplikovaných záväzkov, kde je potrebné dostatočne chrániť práva a oprávnené záujmy klienta vo vecnom aj časovom rozmere. Služba je vhodná aj pre klientov, ktorými sú subjekty verejnej správy – obce, školy, ďalšie subjekty poskytujúce verejnoprospešnú činnosť.

Cena za službu
od 242 € 200 € bez DPH
Viac info
Nitra

Konzultácie, poradenstvo a zastupovanie klientov v celých procesoch ozdravovania činnosti, organizačných opatreniach, prípadne úkonoch smerujúcich k úplnému ukončeniu činnosti s právnym nástupcom, alebo bez neho.

Cena za službu
od 605 € 500 € bez DPH
Viac info